Fællesudvalget – Referat af bestyrelsesmøde

Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene.
Referat af bestyrelsesmøde

Lørdag den 25. november 2023 kl. 10.00 – ca. 11.30
i mødelokalet Karrebæksminde Museum

Dagsorden
1. Valg af ny kasserer.
2. Trafiksanering Ved Broen
3. Orientering om GF Enø Kystvej vedr. trafikforholdene ved Enø By.
4. Evaluering af udrulningen af ”nye affaldsordning”
5. Rådyr bestanden.
6. Den nye postlov.
7. Kystsikringen – erfaring fra efterårets stormflod.
8. Fællesudvalgets dokumenter – integration hos grundejerforeningerne.
9. Evt.

Ad. 1. Valg af ny kasserer – Status
Rene meddelte på generalforsamlingen af han stopper som kasserer fra årsskiftet 2023/24. Der har været forespørgsler hos andre kasserer i grundejerforeningerne, men ingen har givet tilsagn om at ville overtage posten. Der arbejdes videre med at finde en kasserer til posten i 2024.

Ad. 2. Trafiksanering Ved Broen
Fællesudvalget har modtaget høringsforslag til trafiksanering Ved Broen fra Næstved Kommune.
Forslaget findes ikke vidtgående nok, idet der ikke bør være gennemgående trafik. Vejen bør lukkes for trafik bortset fra beboere, der har udkørsel til Ved Broen. Parkeringspladserne bør fjernes.
Under debatten blev det nævnt at beboernes forslag om at lukke for trafik i de travle sommermåneder burde veje tungere end erhvervsønsket om at bevare vejen åben for trafik hele året. Det blev også nævnt at saneringens forslag om afstribning og farve bør forlænges helt frem til broen.
John nævnte at Lokalrådet fremsender høringssvar hvor Lokalrådet nævner disse forhold samt afstemmer høringssvaret med beboernes ønsker.
Formanden sender høringssvar.

Ad.3. Trafikforholdene på Enø Kystvej gennem Enø By.
GF Enø Kystvej har holdt møde med formanden for Teknik-Plan og Lokaldemokratiudvalget Marianne Olsen og teamleder Anders Østergaard om trafikforholdene på Enø Kystvej gennem Enø By. Tine W. orienterede om møderne og ønskerne om bedre forhold for de bløde trafikanter /gående og cykler) via afstribning
gennem Enø By, forbedrede oversigtsforhold ved udkørsler fra stikvejene mm. Der er god fremdrift og lydhørhed fra kommunen om problemerne. Afstribning kommer og det undersøges nærmere hvordan oversigtsforholdene kan forbedres. Der er kontakt mellem GF Enø Kystvej og Lokalrådet om arbejdet og Lokalrådet bakker op om ønskerne fra GF Enø Kystvej. Dialogen fortsættes og Lokalrådet kan inddrages direkte hvis der er behov.

Ad. 4. Ny Affaldsordning – evaluering af udrulningen
Fællesudvalget og grundejerforeningerne deltog i Næstved Kommunens informationsmøde om udrulningen af den nye affaldsordning. Der var enighed om at det var et rigtig godt møde og at den nye affaldsordning blev præsenteret rigtig godt på mødet. Ros til NK for en meget grundig forberedelse.
Der var bred enighed om at udrulningen er forløbet efter planen og de små problemer der har været, i enkelte foreninger er blevet varetaget fint og med god kommunikation fra NK-Affald.

Ad.5. Rådyrbestanden
GF Klintegården har spurgt om muligheden for at nedbringe bestanden af rådyr. Emnet har været til debat tidligere, men det er ikke muligt at nedbringe bestanden af rådyr ved jagt pga. afstandene mellem husene og de forholdsvis små fællesarealer.
Vi må derfor leve med rådyrene og naturen.

Ad. 6. Ny postlov.
Jette informerede om at den nye postlov bliver ændret således at foreningerne ikke skal opstille fælles postkasseanlæg. Jette gav en god beskrivelse af hvordan, regeringen havde ændret holdning og standpunkt til deres eget forslag, og dermed meget fornuftigt havde ændret i det foreslåede lovudkast.

Ad. 7. Kystsikringen – erfaringerne fra efterårstormen
Efterårsstormen ramte ikke vores område på samme tragiske vis som de østvendte kyster. John gav en kort forklaring på at Digelaugets beredsskab virkede upåklageligt og at diget blev sikret ved opsætning af skots helt efter beredskabsplanen. Vi fik advisering om forventede vandstand på op til 130 cm over normal vandstand i området. Området der varsles er hele Smålandsfarvandet og den sydlige del af bæltet mod Langeland. Vandstanden kom ”kun” op på 91 cm og vi var derfor under den kritiske vandstand på ca. 120 cm. Men, beredskabet virkede og Digelauget har ikke planer om at ændre i beredskabsplanen. Der var også tegn på at stormen har påvirket holdningen til diget i positiv retning efter de mange kritiske holdninger til bl.a. stranddiget henover sommeren og efteråret. Digelauget arbejder dog stadig på at få en løsning på sandflugtsproblemerne – samt en bedre sikring af den yderste det af stranddiget ud for Strandvej nr. 31.

Ad. 8 Integration af Fællesforeningens dokumenter hos GF.
Der var et ønske om at få genudsendt det link til Fællesudvalgets dokumenter, så Grundejerforeningerne kan linke direkte til dokumenterne via foreningernes hjemmesider.
Jesper genfremsender linket til Jette, som distribuerer det til medlemmerne.

Ad. 9. Evt.
Under eventuelt informerede John om Pumpelauget og den dialog der har været med Jesper P fra Vigen om at holde Pumpelauget Plenarforsamling (generalforsamling) i forlængelse af Fællesforeningens generalforsamling. Det vil forbedre fremmødet til Pumpelaugets møde som sidste år kun havde en deltager udover Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær.

Referent John Kryger