Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2024

Referat af bestyrelsesmøde den 23. marts 2024 hos Connie.
Til stede var: Jørn M. Jakobsen, Jens B. Hansen, Per Sørensen (kun punkt 1 og 4), Karl Åge Nielsen, Connie Lousø og Henning N. Jensen (ref.).

1. Godkendelse af referat fra forrige møde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Orientering fra formanden
• Formanden har deltaget i et møde med Reedtzholm grundejerforeningen omkring vor
erfaringer med kreaturfolden. I den forbindelse har bonden ved oprettelse af en
tilsvarende fold hos dem forlangt en kreatur fægang mellem vores fold og deres hen over
stien ned til badebroen. Dette har vi pænt sagt ”nej tak” til.
• De indkomne breve besvarer formanden.
• Naturstyrelsen har udsendt en ny større cirkulære for hele Sydsjælland. Det er høringsfrist
den 3. juli 2024. Her påpeges der bl.a., at siv der fælles skal bortskaffes.

3. Orientering fra kasserer.
• Det reviderede Årsregnskabet for 2023 blev forelagt og bestyrelsen godkendte det.
• Sammenlignet med 2022 er de forskydninger, der er foregået i henhold til bestyrtelsens
beslutninger.
• Forskydninger i forhold Budgettet for 2024 er som vedtaget af bestyrelsen, og resultatet
ser godt ud på nuværende tidspunkt.
• Perioderegnskabet har pr. 28. februar 2024 driftsudgifter for ca. kr. 38.000,-, især p.g.a.
Pumpelauget.
• Bestyrelsen tog den øvrige orienteringen til efterretning.

4. Orientering fra Vej og Parkudvalget.
• Datoerne for fællesarbejdet er udsendt og nævnt igen i Nyhedsbrev 77.
• Det er den 27./28. april og 8./9. juni. Alle dage mødes man ved Materialekuret kl. 9.00.
• Den 27. april afsluttes fællesarbejdet med grillpølser og brød.
• En extra affaldsspand til placering ved genbrugsstationen er ordnet med kommunen til 14. dages tømning.
• Der er 6 kajakker opmagasineret ved bådebroen. De er uden mærkat med navn/adresse.
Dette bør ejerne få udført snarest, idet der ellers kan være formodning om, at de ikke
tilhører grundejere i foreningen og vil kunne fjernes.
• Idet Pumpelauget har haft extra udgifter, vil der sammen med opkrævning af
Grundejerkontingent i år blive opkrævet kr. 227,- mere end i 2023, idet bidraget til Enø
Pumpelaug, grundet ekstraordinære anlægs- og vedligeholdelsesopgaver i 2024, er steget.
Der er forventeligt tale om en engangsforøgelse. Godkendt af bestyrelsen.
• Bestyrelsen har udpeget et mindre vejudvalg bestående af Jørn, Jens og Per til at indhente et økonomisk skøn over en potentiel fornyet asfaltering af stamvejene. Der vil ikke blive asfaltering af stikvejene. Jørn kontakter 2 firmaer om deres interesse.
• Jørn vil kontakte kommunen om det regnvand, der løber langs Enø Kystvej og ind til os. Skal faskinerne oprenses ?
• Maskinparken: En el-dreven kanttrimmer indkøbes med extra batteri og max. kapacitet
(Connie).
• Kompressoren er blevet udskiftet.
• En beplantningsplan skal udarbejdes og implementeres efter det bevilgede årlige budget
over de næste 5 år (Per).
• Rydningen af ca. 1,5 meter til skel ved Strandrylevej 4, der er vores, kan gennemføres. Der
er taget kontakt til ejeren, men vi har intet hørt. Første tilbud var for dyrt, så der er nu
taget kontakt til anden side.
• Monstertræet ved genbrugspladsen står i fællesarealet og skal lægges ned, da det ikke står fast længere efter vinterens megen storm og regn. Vedtaget.
• De mindre huller i vejene repareres ved næste fællesarbejdsdag. 3 spande materialer
indkøbes.

5. Græsningsfolden.
• Efterår og forår afbrydes/tilsluttes vand og strøm til hegnet.
• Det er væsentligt at den nederste tråd hele vejen rundt om folden løbende friholdes både
ud- og indvendig, hvilket lodsejerne langs folden opfordres til at være behjælpelig med.
• Henvendelser om maskinparken til dette formål rettes til Henning (SA 15)
• Der gøres dette forår en yderligere indsats for at få etableret en sti i passende bredde –
især indvendig i folden, men dette kompliceres visse steder af de store vådområder langs
havet.
• Der vil blive gjort en indsats for at få bonden til at udsætte nogle flere kreaturer (helst 6 –
8), så de kan hjælpe med at afgræsse området og trampe sivene i folden ned.
• Der er to ”huller” langs hegnet på vejsiden, der besværliggør kørsel med vor sivslåmaskine.
Kan der findes noget jord eller andet, der kan blive langt ned i disse ”huller” ? (Per/
Henning)

6. Orientering fra brolauget.
• Beton renovering undersøges nærmere og vurderes senere.
• Brolagene hæves 15 – 20 cm. med nye beslag, inden de genudsættes i 2024.
• Den ene bådtrailer ved pladsen er grundejerforeningens, som Jørn vil sikre får 2 nye dæk.
Den anden er ubrugelig og Jørn fjerner den.

7. Hjemmeside og mails.
• Der mangler nu relativt få mail-adresser på foreningens medlemmer. Henvendelse
desangående til kassereren.
• Foreningen må ikke p.g.a. de nye GPDR-regler lægge medlemslisten ud på vor hjemmeside, men har et medlem bruge for oplysninger om ét medlem, kan man tale med formanden eller kassereren.
• Hjemmesiden bliver opdateret med nyt telefonnummer 1818, der bruges ved sygdom,
uheld eller psykisk sygdom, og betjenes af Region Sjælland.

8. Diget.
Der har efter etableringen af Diget været forskellige uhensigtsmæssigheder, som der arbejdes med i Dige-udvalget, men som ikke har nogen direkte påvirkning i vores grundejerforening.
De nye diger på Enø må ikke betrædes, da de ikke kan tåle det, og de vil blive ødelagt af det. Der må af samme grund eller ikke cykles på digerne.

9. Orientering fra Pumpelauget ved Jens.
Pumpelauget har i den forløbne periode haft nogle extraudgifter, de betyder, at der nu foretages en extra opkrævning hos vore medlemmer. Se nærmere beskrivelse i Nyhedsbrev 77, og der henvises i øvrigt til Pumpelaugets hjemmeside.

10. Nyhedsbrev 77.
Det fremsendte udkast blev godkendt med til tilføjelser, der fremgår af dette referat.

11. Næste møde.
Formanden indkalder til næste møde den 5. maj kl. 10.00, og der vil være et kort bestyrelsesmøde med bl.a. konstituering efter Generalforsamlingen, der afholdes den 22. juni kl. 10.00. Samme sted som sidste år.

12. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2024.